Algemene Voorwaarden – Stichting De Ooievaart

Inleiding

Stichting De Ooievaart (hierna: ‘De Ooievaart’) is een organisatie van vrijwilligers die rondvaarten door de Haagse grachten (hierna: de Ooievaart) en over de Vliet (hierna: de Vlietvaart) verzorgt. De thuishaven van alle boten is de haven aan de Bierkade in Den Haag.

Op alle offertes en vervoersovereenkomsten (hierna: kaartjes) zijn navolgende Algemene Voorwaarden van toepassing. Bij reservering van één of meer kaartjes dan wel het huren van een hele boot geeft de passagier te kennen van deze Algemene Voorwaarden kennis genomen te hebben en ze te aanvaarden.

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze Algemene Voorwaarden slechts het enkelvoud van diverse begrippen gebruikt; zij gelden echter tevens voor de meervoudsvorm ervan.

Waar in deze Algemene Voorwaarden de mannelijke vorm wordt gebruikt, dient dit tevens – voor zover van toepassing – gelezen te worden als vrouwelijke vorm.

Artikel 1 – Algemeen

 1. Zowel de Ooievaart als de Vlietvaart kent drie soorten rondvaarten, t.w. rondvaarten, groepsvaarten en speciale vaarten.
 2. Voor alle vaarten is ‘De Ooievaart’ verantwoordelijk voor een goede uitvoering ervan overeenkomstig de geldende normen.
 3. ‘De Ooievaart’ behoudt zich het recht voor om vaarroutes en/of op- en afstaplocaties te wijzigen wanneer de weersomstandigheden, stremmingen, ondieptes of andere onvoorziene omstandigheden dit vereisen.
 4. ‘De Ooievaart’ behoudt zich tevens het recht voor om wijzigingen in het programma en/of data aan te brengen indien daarvoor gegronde redenen zijn, zulks ter beoordeling van de organisatie. Passagiers zullen hiervan zoveel als mogelijk tijdig in kennis gesteld worden.
 5. Behoudens de Vlietvaart worden alle rondvaarten door de Haagse grachten uitgevoerd met open boten. Omwille van de veiligheid (belemmering van het zicht van de schipper, lage bruggen) is het niet toegestaan aan boord paraplu’s te gebruiken. Bij eventuele regen worden poncho’s aan de passagiers uitgereikt.
 6. Bij het inschepen dienen de passagiers op de kade, op de steiger en op en in de boot de aanwijzingen van de bemanning op te volgen. Het is niet toegestaan om vanaf de steiger via de banken in de boot te stappen: men dient via de voorplecht en het trapje in de boot te stappen.
 7. Voor rolstoelgebruikers is één daartoe met een lift uitgeruste boot beschikbaar. Men dient bij reservering kenbaar te maken dat men rolstoelgebruiker is, zodat inscheping op een soepele wijze kan verlopen.
 8. Voor een passagier die de Nederlandse taal niet verstaat zijn op verzoek zogenaamde hand-outs in diverse buitenlandse talen beschikbaar.
 9. Op last van de Scheepvaartinspectie is het absoluut niet toegestaan aan boord van onze boten te roken.

Artikel 2 – Rondvaarten/Themavaarten

 1. Rondvaarten worden gedurende het vaarseizoen, dat loopt van april t/m oktober, vooraf op vaste tijden ingeroosterd door ‘De Ooievaart’. Een rondvaart kan tevens een speciale vaart zijn, zoals bijvoorbeeld de Culinaire Armada.
 2. Kaartjes voor rondvaarten kunnen via internet, aan de balie in het havenkantoor of bij de VVV geboekt en betaald worden. Men kan ook telefonisch reserveren, maar dan dient men zich uiterlijk 1 uur voor de vaart bij het havenkantoor te melden om de betaling te voldoen. Binnen het uur voor de vaart is ‘De Ooievaart’ gerechtigd de gereserveerde maar nog niet betaalde plaatsen aan derden te verkopen.
 3. Uiterlijk 15 minuten voor de geplande vertrektijd dient de passagier bij het havenkantoor aan de Bierkade aanwezig te zijn; in geval de vaart tevens een speciale vaart is kan ‘De Ooievaart’ een andere opstaplocatie aanwijzen, waarop de voorgaande volzin eveneens van toepassing is.
 4. Rondvaarten vertrekken op de door de organisatie vastgestelde tijd. Er wordt niet gewacht op ‘laatkomers’: passagiers die zich na vertrek bij het havenkantoor dan wel bij de nader aangewezen opstaplocatie melden hebben geen recht op restitutie.
 5. Uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vaart kan een reservering geannuleerd worden met dien verstande, dat voor terugboeking van het betaalde bedrag € 1,50 aan transactiekosten in rekening wordt gebracht. Binnen de gestelde termijn is men het volledige bedrag schuldig.
 6. Een passagier die ter plaatse, d.w.z. bij de betreffende opstaplocatie, besluit om niet aan een vaart deel te nemen – ongeacht de reden van annulering – heeft geen recht op restitutie van de betaalde kosten. Mocht men nog niet betaald hebben, dan is men de volledige kosten alsnog verschuldigd.

Artikel 3 – Groepsvaarten

 1. Bij groepsvaarten huurt een persoon of organisatie een boot – altijd met bemanning (= schipper en gids of gastheer/-vrouw) – voor maximaal de toegestane capaciteit van de betreffende boot.
 2. Groepsvaarten kunnen uitsluitend telefonisch of in persoon in het havenkantoor aan de Bierkade geboekt worden.
 3. In geval een organisatie een boot huurt, dient bij de reservering de naam, het telefoonnummer en het e-mail adres van tenminste één contactpersoon opgegeven te worden.
 4. Er kunnen vooraf consumpties en (lichte) catering besteld worden.
 5. De minimale facturering voor een groepsvaart bedraagt de huurprijs van een boot voor een vaart van anderhalf uur, ongeacht of deze tijd daadwerkelijk door de opdrachtgever gereserveerd wordt of niet.
 6. Alle kosten voor boothuur en eventuele consumpties en/of catering dienen uiterlijk 72 uur voor de afvaart betaald te zijn door overschrijving op de bankrekening van ‘De Ooievaart’ of per pinautomaat of contant in het havenkantoor. Alleen met schriftelijke instemming van ‘De Ooievaart’ kan hiervan bij hoge uitzondering afgeweken worden. In dat geval dienen achteraf toegezonden facturen binnen 8 dagen na factuurdatum betaald te worden.
 7. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ‘De Ooievaart’ is het niet toegestaan de gehuurde boot (door) te verhuren aan een derde partij, welke partij alsdan aan deze Algemene Voorwaarden is gebonden.
 8. De voltallige groep dient uiterlijk 15 minuten vóór de afgesproken vertrektijd op de overeengekomen opstaplocatie aanwezig te zijn.
 9. Indien de groep zelfs niet op de afgesproken vertrektijd op de overeengekomen opstaplocatie aanwezig is, zal de bemanning maximaal 15 minuten wachten, tenzij de betreffende boot aansluitend aan de oorspronkelijk afgesproken tijd voor een vaart is gereserveerd en/of de bemanning niet voldoende tijd heeft om de vaart alsnog uit te voeren.
 10. Als de mogelijkheid bestaat om de vaart op een later tijdstip van dezelfde dag uit te voeren, wordt de prijs berekend op basis van de huurprijs plus de wachttijd van boot en bemanning.
 11. In geval de vaart geen doorgang kan vinden op grond van lid 9 van dit artikel, wordt de groep geacht niet verschenen te zijn en zal geen restitutie worden verleend c.q. zal alsnog een bindende factuur worden toegezonden voor boothuur en eventueel bestelde consumpties en/of catering.

Artikel 4 - Annulering en MooiWeer-garantie

 1. De opdrachtgever van een groepsvaart kan de opdracht annuleren door een schriftelijke en gedateerde kennisgeving (eventueel per e-mail) te zenden aan ‘De Ooievaart’ daarbij de volgende bepaling in aanmerking nemend.
 2. Bij annulering langer dan 1 maand voor de vaardatum is men 25% van de totale boothuur verschuldigd; binnen 1 maand maar langer dan 14 dagen voor de vaardatum is men 50% van de boothuur verschuldigd en indien binnen 14 dagen voor de vaardag annulering plaatsvindt is men de volledige boothuur verschuldigd.
 3. ‘De Ooievaart’ biedt de mogelijkheid tot het afsluiten van een ‘MooiWeer-garantie’. Dit houdt in dat men voor € 25,– tot drie uur voor vertrek van de boot de vaart telefonisch en/of per e-mail kan annuleren, mits naast de premie voor deze garantie alle kosten overeenkomstig artikel 3, lid 6, 1e volzin volledig zijn voldaan.
 4. De MooiWeer-garantie geldt evenwel niet voor de eventueel bestelde catering. Deze kan men ophalen bij het Havenkantoor aan de Bierkade of nuttigen bij de horecagelegenheid waar deze is besteld.
 5. Bestelde catering mag tot uiterlijk 72 uur voor vertrek van de vaart worden aangepast dan wel geannuleerd. Daarna kunnen er geen aanpassingen meer worden gemaakt.

Artikel 5 - Kinderen en huisdieren

 1. Kinderen tot 16 jaar mogen uitsluitend onder begeleiding van (een van) de ouder(s) dan wel een andere bevoegde begeleider aan een rondvaart deelnemen.
 2. Kinderen zijn en blijven te allen tijde de verantwoordelijkheid van de ouder of begeleider. ‘De Ooievaart’ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.
 3. Voor kinderen, die (nog) geen adequate zwemdiploma’s hebben stelt ‘De Ooievaart’ zwemvestjes ter beschikking. Het is de verantwoordelijkheid van de ouder of begeleider dat het kind het zwemvestje reeds op de kade aan heeft tot en met het moment dat het kind na de vaart weer op de kade staat. Mocht een kind om wat voor reden dan ook weigeren het zwemvestje aan te trekken, dan dient de ouder of begeleider het kind onder verscherpt toezicht te houden vanaf het moment, dat het kind van de kade op de steiger stapt tot en met het moment, dat het kind na de vaart van de steiger weer op de kade staat. Hierbij zij opgemerkt, dat kinderwagens en buggies niet mee aan boord genomen kunnen worden; die dienen ingeklapt in het havenkantoor gestald te worden.
 4. ‘De Ooievaart’ kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen die het niet dragen van een zwemvestje door een kind met zich mee kunnen brengen.
 5. Het is niet toegestaan huisdieren mee aan boord te nemen, tenzij het een zogenoemde ‘hulphond’ betreft, hetgeen de eigenaar dient te kunnen aantonen aan de hand van de ‘registratie hulphond’. Bij groepsvaarten kan van deze bepaling afgeweken worden, zulks in overleg met de voltallige groep.

Artikel 6 - Uitvoering van de overeenkomst

 1. Voor alle vaarten geldt als ontbindende voorwaarde een situatie van overmacht zoals – maar niet beperkt tot – uitzonderlijke weersomstandigheden (harde wind, storm, onweer, ijsgang en/of hoog water) waardoor de vaart belemmerd c.q. onmogelijk wordt. Of van een dergelijke situatie sprake is, is uitsluitend ter beoordeling van de schipper, eventueel in overleg met de gids.
 2. ‘De Ooievaart’ is gerechtigd en bevoegd om een passagier, die zich misdraagt of in kennelijke staat verkeert – zulks uitsluitend ter beoordeling van de bemanning – van boord te (doen) verwijderen.
 3. Passagiers, zowel individuen als groepen, kunnen voor de uitvoering van een programma geen aanspraak maken op een bepaald type boot dan wel een specifieke boot.
 4. Iedere passagier dient alle aanwijzingen van ‘De Ooievaart’ en/of haar vrijwilligers stipt en zonder uitstel op te volgen.
 5. De toegang tot de steiger en/of de boten kan zonder opgaaf van redenen worden geweigerd indien dit door ‘De Ooievaart’ en/of haar vrijwilligers wenselijk dan wel noodzakelijk wordt geacht, bijvoorbeeld in verband met – maar niet beperkt tot – capaciteit, openbare orde, dreiging van schade of hinder.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid van ‘De Ooievaart’

 1. ‘De Ooievaart’ is nimmer aansprakelijk voor schade aan en/of verlies van eigendommen van de passagier. De passagier neemt zijn eigendommen geheel op eigen risico mee aan boord.
 2. ‘De Ooievaart’ is nimmer aansprakelijk voor de dood van de passagier, behoudens indien ontstaan door opzet of grove schuld van ‘De Ooievaart’ dan wel haar vrijwilligers.‘De Ooievaart’ is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade van welke aard dan ook en onverschillig door welke oorzaak deze is ontstaan, voorafgaand aan, tijdens of ten gevolge van de vaart. Uitzondering hierop is de uit de wettelijke aansprakelijkheid voortvloeiende verplichting tot schadevergoeding in geval van aantoonbare opzet of grove schuld door ‘De Ooievaart’ dan wel haar vrijwilligers. De schadevergoeding voortvloeiend uit deze wettelijke aansprakelijkheid is beperkt tot ten hoogste het bedrag dat door de W.A.-verzekering van ‘De Ooievaart’ wordt gedekt.
 3. ‘De Ooievaart’ is nimmer aansprakelijk voor schade aan de persoon of zaken van de passagier ontstaan bij het betreden van de steiger of de boot. De passagier betreedt de steiger en/of de boot geheel op eigen risico. Deze bepaling geldt op dezelfde wijze voor het betreden van het havenkantoor.
 4. ‘De Ooievaart’ is nimmer aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, veroorzaakt door vertraging voor aanvang van en/of tijdens de rondvaart.
 5. Voor zover ‘De Ooievaart’ aansprakelijk is voor enige schade, is zij slechts aansprakelijk voor de directe schade en nimmer voor enige gevolgschade en is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar verzekering gedekt wordt.
 6. Voor zover ‘De Ooievaart’ aansprakelijk is voor enige schade die niet door haar verzekering wordt gedekt, is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de hoogte van het factuurbedrag.
 7. Indien ‘De Ooievaart’ door overmacht de rondvaart niet kan uitvoeren zoals besproken bij de reservering dan is zij slechts gehouden om a) een alternatief te bieden of b) de eventueel al betaalde kosten te restitueren, maar zij is niet verplicht tot het betalen van enige schadevergoeding.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid passagier

 1. De passagier is aansprakelijk voor door hem veroorzaakte schade aan eigendommen van ‘De Ooievaart’, haar vrijwilligers en/of derden, waaronder tevens begrepen medepassagiers.
 2. De passagier is aansprakelijk voor schade die de passagier, zijn kind(eren), zijn hulphond of zijn bagage aan ‘De Ooievaart’ of haar vrijwilligers berokkent.
 3. Alle door ‘De Ooievaart’ in opdracht van de passagier georganiseerde en uitgevoerde activiteiten vinden volledig voor rekening en risico van de passagier plaats.
 4. De passagier vrijwaart ‘De Ooievaart’ en haar vrijwilligers tegen schadeclaims door derden.

Artikel 9 – Klachten

 1. Eventuele klachten dienen uiterlijk 48 uur na de vaartocht schriftelijk bij ‘De Ooievaart’ te worden ingediend.
 2. Klachten die mondeling worden gemeld of later dan 2 dagen na de vaartocht worden ingediend, zullen niet meer in behandeling worden genomen.

Artikel 10 – Slotbepalingen/Toepasselijke recht

 1. Voor bijzondere activiteiten of diensten kunnen afwijkende en/of aanvullende voorwaarden worden gehanteerd. Deze zullen aan de passagier kenbaar worden gemaakt.
 2. Kennelijke (schrijf-)fouten en vergissingen in de door ‘De Ooievaart’ gepubliceerde en/of verstrekte informatie binden ‘De Ooievaart’
 3. Op deze Algemene Voorwaarden en alle vervoersovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.
 4. Geschillen, die niet door partijen onderling kunnen worden opgelost, dienen voorgelegd te worden aan de bevoegde rechter in Den Haag.

Aldus opgemaakt en vastgesteld te Den Haag, januari 2018, en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Definitieve versie 1-5-2018