Voorwaarden

Algemene Voorwaarden – De Ooievaart

Artikel 1 – Algemeen

 1. Stichting de Ooievaart:
  1. verzorgt rondvaarten in de Haagse grachten en op de Vliet.
  2. is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van haar activiteiten, beoordeeld naar de geldende normen.
  3. behoudt zich het recht voor om vaarroutes, op en afstap locaties te wijzigen wanneer weersomstandigheden, stremmingen, ondieptes e.d. dit vereisen.
  4. behoudt zich ook het recht voor wijzigingen aan te brengen in het programma en data indien daarvoor gegronde redenen zijn. De deelnemers zullen hiervan, voor zover mogelijk, tijdig in kennis worden gesteld.
 2. Bij het reserveren van een plaatsbewijs of het huren van een boot accepteert u de algemene voorwaarden van De Ooievaart.

 

Artikel 2 – Rondvaarten

 1. Rondvaarten zijn regulieren vaarten waarvoor een reservering is te boeken per personen dan wel dat een groep een boot huurt. Reserveren van losse kaartjes kan via internet of telefonisch. Reserveren van een groepsvaart kan alleen telefonisch
 2. Onze rondvaarten in de Haagse grachten vinden plaats in open boten, tegen eventuele regen zijn er poncho’s aanwezig op de boten.
 3. Passagiers (inclusief groepen) voor een rondvaart zijn 15 minuten voor vertrek aanwezig op ons Havenkantoor aan de Bierkade of het vertrekpunt dat met uw groepsreservering is afgesproken.
 4. Het is niet toegestaan huisdieren mee te nemen tijden de rondvaart.
 5. Het is op last van de Scheepvaartinspectie verboden te roken aan boord van onze rondvaartboten.
 6. Passagiers dienen er rekening mee te houden dat men van de kade aan boord stapt en via een trapje de boot in. Rolstoelgebruikers kunnen alleen mee met de speciale boot. U dient dit vooraf te melden bij het Havenkantoor.

 

Artikel 3 – Boothuur

 1. De minimale facturering voor een rondvaart is anderhalf uur. De boothuur en eventuele consumpties zijn uiterlijk 48 uur voor de afvaart betaald, door overschrijving op onze bankrekening of wel contant. Alleen met schriftelijke instemming van De Ooievaart kan hiervan worden afgeweken.
 2. U huurt een boot van De Ooievaart altijd inclusief de bemanning (schipper en gids).
 3. Zonder schriftelijke toestemming van De Ooievaart is het niet toegestaan de gehuurde boot (door te) verhuren aan een derde partij.

 

Artikel 4 – Wachttijden en vertragingen

 1. Bij reguliere vaarten zijn er geen wachttijden. Indien u heeft gereserveerd en te laat aanwezig bent dan heeft u geen recht op restitutie van het kaartje. De boot zal dan niet op u wachten en restitutie van de kaartprijs zal niet plaatsvinden.
 2. Bij boothuur van een groep wacht de schipper maximaal 15 minuten. Na deze tijd is een verantwoorde vaart niet meer mogelijk. De groep wordt dan als niet gekomen beschouwd en zij ontvangt wel een bindende factuur van boottocht en eventueel bestelde catering.
 3. Wanneer de deelnemende gasten te laat aankomen zal een overeenkomst getroffen moeten worden met het Havenkantoor. Bepalend hierbij is of de boot geen vervolgopdracht heeft en of de bemanning de tijd heeft om de vaart nog uit te voeren. Wanneer de mogelijkheid is om alsnog maar nu later de vaart te ondernemen dan wordt de prijs berekend op basis van de prijs voor de tocht en de wachttijd van boot en bemanning.

 

Artikel 5 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. Als ontbindende voorwaarde voor alle vaartochten gelden weersomstandigheden (harde storm en/of ijsgang en/of hoogwater) waardoor de vaartocht wordt belemmerd c.q. onmogelijk wordt. Of van dergelijke weersomstandigheden sprake is, komt in eerste instantie ter beoordeling van de schipper.
 2. De Ooievaart is gerechtigd om passagiers die zich misdragen of in kennelijke staat zijn van boord te verwijderen.
 3. Cliënt kan voor de uitvoering van een programma geen aanspraak maken op een bepaald type boot dan wel een specifieke boot.
 4. Cliënt dient alle aanwijzingen van De Ooievaart of haar medewerkers stipt en zonder uitstel op te volgen. De toegang tot vaartuigen, steiger kan zonder opgaaf van redenen worden geweigerd indien dit door De Ooievaart noodzakelijk wordt geacht, bijvoorbeeld in verband met capaciteit, veiligheid, openbare orde het dreigende ontstaan van schade of hinder.

 

Artikel 6 – Aansprakelijkheid De Ooievaart

 1. De Ooievaart is nimmer aansprakelijk voor schade aan en/of verlies van eigendommen van cliënt. Cliënt neemt al zijn of haar eigendommen geheel op eigen risico mee aan boord.
 2. De Ooievaart is nimmer aansprakelijk voor dood of letsel van cliënt, behoudens ontstaan door opzet of grove schuld van De Ooievaart dan wel haar medewerkers.
 3. De Ooievaart is nimmer aansprakelijk voor schade aan personen of zaken van cliënt ontstaan bij het betreden van een afvaart steiger of de rondvaartboot. Cliënt betreedt een afvaart steiger en/of de rondvaartboot geheel op eigen risico.
 4. De Ooievaart is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door vertraging bij afvaart of tijdens de rondvaart.
 5. Voor zover De Ooievaart aansprakelijk is voor enige schade, is zij slechts aansprakelijk voor directe schade en nimmer voor gevolgschade en is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar verzekering gedekt wordt.
 6. Voor zover De Ooievaart aansprakelijk is voor enige schade die niet door haar verzekering wordt gedekt, is deze aansprakelijkheid beperkt maximaal de hoogte van het factuurbedrag.

 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid Cliënt

 1. Cliënt is aansprakelijk voor door cliënt veroorzaakte schade aan eigendommen van De Ooievaart of derden.
 2. Cliënt is aansprakelijk voor schade die cliënt of zijn bagage aan De Ooievaart of haar medewerkers berokkent.
 3. Alle door De Ooievaart georganiseerde en uitgevoerde activiteiten vinden volledig voor eigen risico plaats.
 4. Cliënt vrijwaart De Ooievaart van schadeclaims door derden.

 

Artikel 8 – Aansprakelijkheid algemeen

 1. De Ooievaart is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze is ontstaan, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de vaart. Uitzondering hierop is de wettelijke verplichting tot schadevergoeding door aantoonbare opzet of grove schuld door varen. De wettelijke schadevergoeding is beperkt tot ten hoogste de boothuur van de betreffende vaart.
 2. Kinderen vallen onder de verantwoording van de ouders.
 3. Kan De Ooievaart door overmacht de rondvaart niet uitvoeren zoals besproken bij het reserveren dan is zij niet verplicht tot het betalen van een schadevergoeding.

 

Artikel 9 – Annulering / verzekeren

 1. De opdrachtgever kan de opdrachtbevestiging annuleren door een schriftelijke en gedateerde kennisgeving aan De Ooievaart.
 2. Bij annulering meer dan 1 maand voor de vaardatum bent u 25 % van de totale boothuur verschuldigd, binnen 1 maand 50 %. Indien u binnen 14 dagen voor de vaardag annuleert bent u de volledige boothuur verschuldigd.
 3. De Ooievaart biedt u de mogelijkheid tot het afsluiten van een “MooiWeer-garantie”. Dit houdt in dat u voor € 25,00 per boot tot drie uur van te voren telefonisch of per email kunt annuleren.
 4. De “MooiWeer-garantie” geldt niet voor de eventueel bestelde catering. Deze kunt u ophalen op de Bierkade 18b of wel nuttigen bij de horeca gelegenheid waar deze is gereserveerd. U maakt het bedrag van te voren over op rekeningnummer: NL44 INGB 0004 8862 82 tnv. Stichting De Ooievaart Administratie o.v.v. het factuurnummer.

 

Artikel 10 – Slotbepalingen

 1. Cliënt wordt geacht de aanwijzingen van de bemanning op kade, steiger en boot op te volgen.
 2. Voor bijzondere activiteiten of diensten kunnen afwijkende voorwaarden worden gehanteerd. Deze zullen met de deelnemer afzonderlijk worden overeengekomen.
 3. Kennelijke fouten en vergissingen in de door De Ooievaart gepubliceerde en/of verstrekte informatie, binden De Ooievaart niet. Het Nederlandse recht is op deze algemene voorwaarden van toepassing. Geschillen moeten worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.

 

Artikel 11 – Klachten

Eventuele klachten dienen uiterlijk binnen 2 dagen na de vaartocht schriftelijk bij De Ooievaart te worden ingediend.
Klachten die mondeling worden gedaan of later dan 2 dagen na de vaartocht worden ingediend, zullen niet in behandeling worden genomen.